Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Zgodnie z harmonogramem i zasadami rekrutacji uzupełniającej dzieci
do Przedszkola Samorządowego nr 11 w Piotrkowie Tryb.
Komisja rekrutacyjna informuje, że kandydaci składający wnioski do przedszkola
zostali zakwalifikowani. W związku z przepisami RODO informacja imienna nie będzie
umieszczana na stronie przedszkola. Prosi się Rodziców/Opiekunów prawnych kandydatów
o telefoniczne skontaktowanie się z dyrektorem przedszkola
w celu potwierdzenia woli i uzupełnienia dokumentów.
(numery telefonów: 603 099 545 lub 447325501)


OGŁOSZENIE
 
Dnia 04.05.2020 roku rozpoczyna się postępowanie uzupełniające w związku
z naborem dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 11 i trwać będzie do dnia 15.05.2020 roku, po czym nastąpi weryfikacja wniosków i podanie do publicznej wiadomości dnia 22.05.2020 roku listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
Liczba wolnych miejsc:
- 9 miejsc -  do grupy 3-latków
- 0 miejsc -  do grupy 4-latków
- 0 miejsc -  do grupy 5-latków
- 1miejsce -  do grupy6-latków
- 15 miejsc -  do grupy 5-6 latków

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11 w Piotrkowie TrybunalskimZgodnie z harmonogramem i zasadami rekrutacji dzieci
Do Przedszkola Samorządowego nr 11 w Piotrkowie Tryb.
Komisja rekrutacyjna informuje, że kandydaci składający wnioski do przedszkola
zostali zakwalifikowani. W związku z przepisami RODO informacja imienna nie będzie
umieszczana na stronie przedszkola. Prosi się Rodziców/Opiekunów prawnych kandydatów
o telefoniczne skontaktowanie się z dyrektorem przedszkola
(numery telefonów: 603 099 545 lub 447325501) w celu ustalenia sposobu wypełnienia
I przekazania deklaracji woli.ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 28 lutego 2020r.

 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
na rok szkolny 2020/2021
Czynność Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie
uzupełniające  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
02.03.-
20.03.2020 r.
04.05-
15.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
23.03.-
26.03.2020 r.
18.05.-20.05.2020 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
27.03.2020r.
godz. 14.00
22.05.2020 r.
godz. 14.00


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
30.03.-
31.03.2020 r.
27.05.-28.05.2020 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
01.04.2020 r.
godz. 14.00
29.05.2020 r.
godz. 14.00


 
 1. Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
       We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach
.

 
 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko - 5pkt.

 
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 
 1. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.


ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
       Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2020/2021.

 

Piątek 27 listopada 2020

Wirgiliusz, Jozafat, Zygfryd, Stojgniew, Gustaw, Dominik, Damazy, Zygfryda, Oda, Walery, Maksymilian, Sekundyn, Achacjusz, Achacy