Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

 

OGŁOSZENIE

 
Dnia 03.04.2018 roku rozpoczyna się postępowanie uzupełniające naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego  nr  11. Będzie trwać do 16.04.2018 roku, po czym nastąpi weryfikacja wniosków i podanie do publicznej wiadomości dnia 23.04.2018 roku listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.
Liczba wolnych miejsc:
W tym:
-   11 miejsc – do grupy 3-latków
-    1 miejsce – do grupy 5-latków
-    5 miejsc – do grupy 6-latków
ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne miejsca  do  poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach  samorządowych  do dnia  28 lutego 2018r.
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-16.03.2018 r. 03.04.-16.-4.2018 r.
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.03.-21.03.2018 r.
 
17.04.-19.04.2018 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2018 r.
godz.14.00
23.04.2018 r.
godz.14.00
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27.03.2018 r. 26.04.2018 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.03.2018 r.
godz.14.00
30.04.2018 r.
godz.14.00
 
 • Rodzice składająwniosek wyłączniedo przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolachwedługpodanej kolejności. Jeżelidziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wnioskuprzedszkoli pozostajena listachrezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicachinformacyjnych w przedszkolach
.
 

 
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzicezatrudnieni są w pełnym wymiarzeczasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium stosuje się równieżdo rodzica samotniewychowującego dziecko – 5pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacieskładania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja – 3 pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km – 1 pkt.
                                      
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2018/2019.
 

Załączniki artykułu

Sobota 21 lipca 2018

Benedykt, Prokop, Daniel, Ignacy, Andrzej, Wiktor, Stojsław, Julia, Prakseda, Klaudiusz, Arbogast

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki